Instagram YouTube

2 نوبت تصحیح

بعد از انجام پروژه و در مرحله تدوین شما میتوانید فایل خود را به جای 1 بار 2 بار اصلاح کنید و دقیقا به تصور ذهنی خود بعد از اتمام پروژه برسید